Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Doçentler Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır. Başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde ;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti,

3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- 1 Adet Fotoğraf,

7)- Sabıka Kaydı ile birlikte yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren; Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

MADDE 7 – (3) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar ;

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

4. Lisans/Lisansüstü Diploma sureti

5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge

6. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

5. Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

6. Üniversitemiz İnternet adresinde yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Editör: Okebeli83 Okebeli83