Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün İskenderun merkezli ünlü şirket hakkında verdiği karar yargıya taşındı.

İskenderun Çevre Koruma Derneği, TOSYALI DEMİRÇELİK A.Ş’ye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce verilen ‘Ön İzin Taahhüt Senedi’ işlemini yargıya taşıdığını açıkladı.

Derneğin yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada şu görüşlere yer verildi:

30 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan 31675 sayılı Resmi Gazete’De yer alan Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca yapılan Hatay İli İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 1291 nolu Parsele Ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği Raporu belirtilen TOSYALI DEMİRÇELİK .AŞ’ye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce verilen Ön İzin Taahhüt Senedi İŞLEMİNİN İPTALİNE , davaya konu işlem açık hukuka aykırılık ve telafisi imkansız zarar şartlarını birlikte taşıdığından İYUK M.27/2 göz önünde bulundurularak dava sonuçlanıncaya dek verilen izin işlemi hakkında YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, duruşma talebimizin kabulüyle birlikte incelemenin duruşmalı yapılmasına , adli yardım talebimizin değerlendirilmesine, aksi kanaatte avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesi talebidir.

29 Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29 Ekim 2021 tarih ve 4712 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Hatay ili , İskenderun ilçesi , Karayılan Mahallesinde bulunan ve 1291 nolu parseli de içine alan 800 hektar yerleşim ve orman alanının orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde açtığımız ve 2022/171 Esasıyla görülen dava devam etmektedir

Söz konusu alanda hem orman alanı hem yerleşim alanı bulunmaktadır. Buradaki yerleşim ve orman alanı endüstrileştirilerek kamu yararı gözetilmeksizin tahrip edilmektedir. Söz konusu bölgede tek bir şirketin çıkarlarına hizmet edildiği aşikardır. Davaya ilişkin gerekçelerimizi içeren dilekçemizi EK-5 ‘da sunuyoruz.

6- İşbu dava dilekçemizde de yine aynı parselde (1291 nolu) ”Liman Geri Hizmet Alanı” kurulmasına ilişkin Tosyalı Demir Çelik A.Ş. Lehine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 24 ay süreyle 14/07/2021 ve 14/07/2023 tarihleri arasında ön izin verilmiştir (EK-5). Söz konusu ön izin senedine dayanılarak 01/03/2022 tarihinde Hatay İli İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 1291 nolu Parsele ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği Hatay İl Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ait web sayfasında askıya çıkarılmıştır (EK-6). Bu değişikliğe ilişkin Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Gerekçe Raporu’nu ek olarak sunuyoruz (EK-7). Tosyalı Demir Çelik A.Ş. Lehine 24 aylığına verilen ön izin işleminin iptali 1291 nolu parseldeki ve bölgedeki son orman arazilerinden birinin korunması için zorunludur. Zira izin her ne kadar 24 aylığına verilmiş gibi görünse de 1291 nolu parselde yapılacak tesislerin yaratacağı etkiler bölge için geçici olmayacaktır.

Yok edilecek orman arazisinin yerini beton alacak ve bölgede orman vasfı olan son birkaç parselden biri daha yok edilerek sıradaki parsel için henüz başlanmadıysa girişimlere başlanacaktır.

Bu parselin ve sonrakilerin korunması ön izin işleminin iptaline bağlıdır.

Ön izin işlemi iptal edildiği takdirde 01/03/2022 tarihinde askıya çıkarılan Hatay İli İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 1291 nolu Parsele ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği dayanaksız kalacaktır. Plan değişikliğine ait Gerekçe Raporunda açıklanan hiçbir gerekçe gezegenin akciğeri olan orman arazilerinin yok edilmesine dayanak olarak kabul edilemez. Plan değişikliğine ait Gerekçe Raporunda açıklanan 1291 nolu parsel İskenderun 2. OSB Alanı dışında kalan bir orman alanıdır. İSDEMİR Ormanı olarak tanımlanan yer İSDEMİR’de çalışan yaklaşık 15.000 kişinin yaşadığı konut yerleşkesinin yakınındaki Yeşil Alan niteliğindedir.

Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çevre Kanunu,Orman Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, BMİDÇS Paris Anlaşması, IYUK ve sair Mevzuat .

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle sayın mahkemece re’sen

dikkate alınacak nedenlerden dolayı;

-Öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16 ıncı maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması suretiyle iptali talep edilen işleme dair YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI,

– İncelemenin DURUŞMALI olarak yapılmasını,

– Haksız ve hukuka aykırı Ön İzin İşleminin İPTALİNİ,

– ADLİ YARDIM KARARI VERİLMESİNİ aksi halde yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasını vekâleten avukatlarımız tarafından talep edilmiştir.”